Annonse

Staten anker Breivik-dommen

Staten anker dommen som gir Anders Behring Breivik medhold i at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene.– Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd med Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).


Hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), slik Oslo tingrett konkluderte i sin dom.


I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering.


Anken er ennå ikke utformet, men vil bli oversendt retten innen ankefristen, som er én måned etter at tingrettens dom ble forkynt for staten. Dommen ble vedtatt forkynt 22. april.


Staten vil komme tilbake til de nærmere detaljene i ankeerklæringen, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.


Oslo tingrett fastholdt i sin dom at særlig den lange og omfattende isolasjonen Breivik har vært og er underlagt, gjør at EMKs artikkel 3 er brutt.


På andre punkter fikk Breivik ikke medhold, men hans advokat Øystein Storrvik har sagt at dommen ikke vil bli anket fra hans side.


SOL oppdaterer saken!