Nav har anmeldt 478 personer for trygdesvindel - bare i år

Flest anmeldes for svindel av dagpenger.

283 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger for til sammen 41,3 millioner kroner. Dagpenger topper dermed statistikken over svindelsaker. Det totale omfanget av svindelsaker utgjør nærmere 100 millioner kroner.


– De som gir feil opplysninger til Nav bør være klar over at kontrollene våre er blitt bedre og mer målrettet. Å svindle til seg trygd er forbundet med risiko, sier arbeids- og velferdsdirektør Vågeng.


316 personer er anmeldt for å ha jobbet mer enn de har opplyst, og dermed fått utbetalt mer i stønad enn de har rett til. Hittil i 2016 dreier det seg om 50,7 millioner kroner.


Flere enn tidligere er anmeldt for svindel av sykepenger. 68 personer ble i årets fire første måneder anmeldt for å ha svindlet Nav for til sammen 14,8 millioner kroner av denne stønaden. Av disse 68 personene er 14 anmeldt for medvirkning.


Hittil i år har Nav anmeldt 46 personer for arbeidsmarkedskriminalitet. Den største av disse sakene gjelder trygdesvindel for i overkant av 1,7 millioner kroner. Personen skal ha unndratt skatt og drevet omfattende næringsvirksomhet samtidig som han mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger.