Kuttet i barnetillegget til uføre blir mindre dramatisk

Og minstefradraget økes - til glede for de lavest lønte.

Rundt 6 milliarder kroner skal være flyttet på i budsjettforliket, der hovedsak for Venstre og KrF har vært å bedre den sosiale profilen i regjeringens opprinnelige forslag.

Det innebærer blant annet at kuttet i barnetillegget til uføre blir mindre dramatisk. Ifølge NRK gjøres dette konkret ved at man beholder en behovsprøvd ordning, samtidig som det settes et øvre tak for støtte til barnerike familier – 95 prosent av tidligere inntekt.

Kuttet i overgangsstønaden for enslige forsørgere utsettes også, samtidig som skatteklasse 2 beholdes. I tillegg blir kuttene i formuesskatten noe moderert, men sannsynligvis ikke tilstrekkelig til at alle i KrF vil være fornøyde med akkurat dette.

Til gjengjeld økes minstefradraget, noe som kommer de lavest lønte til gode, samtidig som det ifølge NRK er satt av 500 millioner kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak. Økt lærertetthet på de to første klassetrinnene blir det også. (NTB)

Fornøyd med budsjettforliket? Skriv din mening i kommentarfeltet.