Disse fikk mest sosialhjelp i fjor

Over 125.000 fikk hjelp.

I 2014 ble det utbetalt 5,6 milliarder kroner i sosialhjelp, noe som var 7 prosent mer enn året før.


Antall mottakere av sosialhjelp økte med 4 prosent til 125.400 personer i samme periode. Det er det høyeste tallet siden 2005, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.


Enslige menn utgjorde 39 prosent av mottakerne i 2014, og enslige kvinner 23 prosent. 14 prosent var enslige forsørgere, 12 prosent var par uten barn og 11 prosent par med barn. Sammenlignet med 2005 er det ifølge SSB bare små forskyvninger mellom gruppene.


Den største andelen sosialhjelpsmottakere finner vi fortsatt i Finnmark med 4,7 prosent per 100 innbyggere. Deretter følger Østfold med 4,4 prosent. Som i 2013 er andelen minst i Møre og Romsdal med 2,2 prosent.


I løpet av den siste tiårsperioden er andelen mottakere under 20 år blitt noe redusert, mens det år for år blir relativt flere i gruppen 20-29 år. I alt 37 prosent av mottakerne er nå under 30 år, mens 18 prosent er 50 år og eldre.


Antall innvandrere som mottar sosialhjelp økte med 8,6 prosent fra 2013 til 2014, og utgjør nå 37 prosent av alle sosialhjelpsmottakere. Økningen må ifølge SSB ses i sammenheng med at innvandrerbefolkningen vokste med 5,7 prosent i samme periode. (©NTB)