Breivik-saken: Regjeringsadvokaten har levert anken

Regjeringsadvokaten har levert statens anke over dommen om Anders Behring Breiviks soningsforhold.

Oslo tingrett avsa 20. april dom der det ble konkludert med at den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 3 var krenket overfor Anders Behring Breivik under hans fengselsopphold i Ila fengsel og Telemark fengsel.


Staten ble dømt til å betale Breiviks sakskostnader på omtrent 330.000 kroner.


Anken fra staten gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.


Regjeringsadvokaten mener at Breivik ikke på noe tidspunkt er eller har vært utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling.


– Tvert imot har han gjennom de snart fem år som har gått siden pågripelsen, vært underlagt et humant og ansvarlig soningsregime, som gradvis er tilpasset ut fra løpende fengselsfaglige vurderinger, heter det i anken.


Staten mener tingretten har tolket kriteriet for hva som er «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMKs artikkel 3 galt og lagt terskelen for lavt for hva som regnes som brudd på bestemmelsene.


Staten anfører også at tingrettens bevisvurdering er mangelfull, og ikke korrekt reflekterer det totale bevisbildet som retten ble presentert for under rettssaken.